fbpx

Condiții generale de rezervare și comercializare de servicii turistice (Contract cu turistul)

1. Obiectul și încheierea contractului

1.1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Sofia Apartments a pachetului de servicii turistice înscris în Confirmarea de rezervare sau alt înscris anexat prezentului contract şi eliberarea documentelor de plată.

1.2. În cazul în care contractul privind pachetul de servicii de călătorie este încheiat în prezența fizică simultană a părţilor, Turistul are dreptul de a solicita o copie pe suport hârtie.

Definiții

Turist – orice persoană care dorește să încheie un contract în vederea realizării unei rezervări cu Sofia Apartments. Turistul acționează în numele tuturor persoanelor pentru care rezervă și își asumă responsabilitate pentru corectitudinea și veridicitatea datelor de contact furnizate.

Rezervare finalizată – în funcție de modalitatea de rezervare, o rezervare se consideră finalizată: în cazul în care s-a efectuat prin solicitare de ofertă sau cerere de rezervare, în momentul în care Sofia Apartments a confirmat prin orice modalitate rezervarea Serviciilor, iar în cazul rezervării în timp real, în momentul înregistrării rezervării.

Confirmare de rezervare – documentul care justifică valabilitatea rezervării, cuprinzând toate detaliile referitoare la Serviciile cumpărate de către Turist. Acest document justificativ face parte integrantă din prezentul contract.

Servicii – reprezintă servicii de cazare turistică (cazar, agrement turistic), și alte servicii relevante oferite Turistului individual sau în pachete de către Unitatea de cazare.

Sistemul Sofia Apartments („Sistem”, „Site”) – reprezintă sistemul şi platforma online (site) operate de Sofia Apartments, care promovează Serviciile oferite de Unitățile de către Turiști. Pagina web este www.sofia-apartments.ro

Anunț – reprezintă oferta și informațiile despre Servicii, puse la dispoziția Turistului pe suport electronic în scopul încheierii unui contract.

Condiții de rezervare și anulare – fac parte integrantă din Anunț, care stabilește toate aspectele privind plata Serviciilor, modalitățile de plată și costurile de anulare, respectiv sunt afișate în Confirmarea de rezervare.

2. Rezervarea pachetelor de servicii turistice

A. Rezervarea pachetelor de servicii turistice pentru cazări și perioade precizate

2.1. Sistemul  Sofia Apartments asigură Turiștilor modalitatea de rezervare a Serviciilor în timp real.

2.2. Procedura rezervării în timp real:

Pasul 1: Turistul înregistrează în Sistemul Sofia Apartments rezervarea în timp real, cu toate informațiile necesare (check-in, check-out, număr de persoane, servicii solicitate, etc.), prin alegerea camerelor și serviciilor dorite și bifând câmpurile corespunzătoare. Prețurile finale vor fi calculate de Sistemul Sofia Apartments, pe baza datelor furnizate si selectate ale Turistului în momentul înregistrării, și se va elibera automat Confirmarea de rezervare, care reprezintă o Rezervare finalizată.

2.3. În anumite situații procedurile menționate mai sus pot fi parcurse prin telefon, informațiile furnizate de Turist în cadrul conversației telefonice vor fi introduse în Sistem de către Sofia Apartments.

2.4. Orice modificare a rezervării trebuie comunicată Sofia Apartments pentru a fi înregistrată în Sistem, în vederea evitării eventualelor neînțelegeri ulterioare.

3. Preţul contractului și modalitățile de plată

3.1. Prețul contractului este specificat în Confirmarea de rezervare, respectiv pe factură, şi cuprinde Serviciile specificate în acestea.

3.2. Plata avansului

3.2.1. În cazul fiecărei rezervări Sofia Apartments solicită un avans pentru garantarea rezervării, a cărui valoare variază între 10-100%, calculat pe baza zilelor ramase pana la check-in.

3.2.2. În toate cazurile este obligația Turistului să notifice pe Sofia Apartments despre inițierea plății.

3.2.3. În cazul în care avansul prestabilit nu s-a procesat în termen de 7 zile, Sofia Apartments  are dreptul de a anula rezervarea,.

3.3. Plata finală

3.3.1. În momentul finalizării rezervării Turistul are posibilitatea să-și aleagă dintre următoarele opțiuni privind plata diferenței (adică prețul Serviciilor minus avansul):

a) plată direct la Unitatea de cazare;

b) plată inainte de check-in;

4. Drepturile şi obligațiile Sofia Apartments

4.1. Sofia Apartments se obligă să furnizeze Turistului o Confirmare de rezervare a Serviciilor

4.2. În cazul modificării oricăreia dintre prevederile esențiale ale contractului, cum ar fi: Serviciile incluse în pachet, datele de călătorie, Sofia Apartments are obligaţia de a informa Turistul înainte de data de check-in.

4.3. În cazul în care rezervarea se anulează din vina exclusivă a Sofia Apartments, aceasta are obligația:

a) să ofere Turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice, fără majorarea prețului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeași calitate şi cantitate;

b) să restituie Turistului sumele ce reprezintă diferența dintre Serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;

c) în cazul în care nu pot fi oferite Turistului alternative corespunzătoare, sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să despăgubească Turistul pentru Serviciile neprestate.

4.4. Sofia Apartments este răspunzătoare pentru buna executare a obligațiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor asumate prin contract se datorează:

a) Turistului;

b) unor cauze de forță majoră sau unui caz fortuit pe care Sofia Apartments nu le putea prevedea sau evita;

4.5. Sofia Apartments este obligată să acorde prompt asistență Turistului aflat în dificultate în cazul situațiilor de forță majoră sau al unui eveniment pe care Sofia Apartments, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita.

5. Drepturile și obligațiile Turistului

5.1. Turistul este obligat să prezinte la check-in actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat (Confirmarea de rezervare), în vederea acordării serviciilor turistice.

5.2. Turistul este obligat să comunice Sofia Apartments în termen de 7 zile calendaristice de la primirea înștiințării sau în timp util înainte de check-in hotărârea sa privind modificarea prevederilor esențiale ale contractului (Serviciile incluse în pachet, data).

 5.3. Turistul are dreptul să anuleze rezervarea în orice moment, conform Condițiilor de rezervare și de anulare.

5.6. În cazul în care Sofia Apartments anulează rezervarea sau nu asigură Serviciile achitate de Turist, Turistul are dreptul:

a) să accepte la același preț un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Sofia Apartments;

b) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate aferente Serviciilor anulate sau neprestate.

5.7. Turistul este obligat să folosească cazarea rezervată şi bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar şi potrivit destinației lor. Sofia Apartments nu se face vinovată de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de Turist ca urmare a nerespectării acestui alineat.

5.8. Turistul se obligă să nu efectueze rezervări false și/sau fictive în Sistemul Sofia Apartments.

5.9. Cunoscând prevederile Codului Penal Român, Turistul se obligă, în procedura de efectuare a rezervării și a plății, să se abțină de la comiterea de orice fel de ilegalități – în special de săvârșirea unor fapte care pot fi calificate infracțiuni de fals.

5.10. În cazul în care rezervarea este achitată cu vouchere de vacanță (voucher de vacanță suport electronic sau suport hârtie), Turistul declară pe propria răspundere că (i) este titularul legitim al voucherelor de vacanță, (ii) a luat la cunoștință și înțelege că va fi beneficiarul Serviciilor în propria persoană, (iii) a luat la cunoștință și înțelege că Serviciile rezervate conțin servicii de cazare, (iv) se angajează că voucherele de vacanță nu au fost și nu vor fi schimbate, transferate, vândute, sau valorificate în orice mod, în schimbul unor sume de bani (v) respectă toate prevederile Legii 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare.

6. Renunțări, penalizări, despăgubiri

6.1. În cazul în care Turistul renunță la rezervare din vina sa, se aplică următoarele condiții:

a) 15% din valoarea totală a rezervării nu se returnează, însă poate fi folosit pentru o nouă rezervare (finalizată prin Confirmarea de rezervare) în următoarele 7 zile lucrătoare, iar în cazul în care nu se finalizează o rezervare nouă în termenul specificat, suma respectivă se consideră taxă de anulare și nu este returnabilă;

b) în ceea ce privește diferența din avans, se procedează conform Condițiilor de rezervare și anulare regăsite în Confirmarea de rezervare (dacă este cazul).

6.2. În cazul în care rezervarea a fost achitată cu vouchere de vacanță sau carduri de vacanta, valoarea acestora se returnează sub formă de vouchere Sofia Apartments, care pot fi folosite pentru rezervarea altui sejur pe site-ul www.sofia-apartments.ro

6.3. Turistul trebuie să transmită în scris anularea rezervării la adresa de e-mail rezervari@sofia-apartments.ro

7. Reclamații

7.1. În cazul în care Turistul este nemulțumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris la fața locului, în mod clar şi explicit, cu privire la deficiențele constatate, legate de realizarea serviciilor turistice contractate, care se va transmite prompt Sofia Apartments .

E-mail de contact: rezervari@sofia-apartments.ro

8. Documentele contractului ce se constituie ca anexă la acesta sunt următoarele:

a) Confirmarea de rezervare, inclusiv factura

b) Catalog, ofertă și Anunț pe suport electronic

Condiții generale de rezervare și comercializare de servicii turistice